Soru-Cevap

Kur’an, Uzaya Çıkmayı İmkânsız mı Görmektedir?

Soru: Kur’an, uzaya çıkmayı imkânsız mı görmektedir?

Cevap: Günümüzde bazı ateistler, Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.” (Rahman, 33) ayetini göstererek Kur’an’ın uzaya çıkmayı imkânsız gördüğünü iddia ederler.

Her şeyden önce bunun sığ bir iddia olduğunu söylememiz gerekir. Zira bir insan hiçbir tefsire bakmasa, ayetin muradının uzay ile alakalı olduğunu zannetse bile, sadece ayetin devamına baksa dahi bu neticeye ulaşması mümkün olmayacaktır. Zira ayetin sonundaki “büyük bir güç olmadan” ifadesi büyük güç olduğu takdirde bu işin vaki olabileceğini göstermektedir.

Ayet-i Kerîmenin Muhtemel Manaları  

Fakat tefsirleri incelediğimizde ayetin manasının aslında uzaya çıkmak, aya inmek, Mars’a koloni kurmak gibi şeylerle pek bir alakası olmadığını görmekteyiz.

Nitekim Muhammed Senaullah el-Mazharî (rahimehullah) “göklerin ve yerin bucaklarından kaçmak” ifadesini Allah’ın hükmünden kaçmak olarak anlamış, yani bu ifadenin, “nerde olursanız olun ölüm size yetişecek” manasına geldiğini söylemiştir.[1]

Diğer bir görüş ise “geçip gidemezsiniz” (lâ tenfüzûne) ifadesinin “bilemezsiniz” (la ta‘lemûne) manasında olduğu, yani kainatın çok uzak noktalarındaki bilgilerin ancak “büyük bir güç” -ki o da vahiydir- ile elde edilebileceği şeklindedir.[2]

Fahreddin er-Râzî (rahimehullah) ise buradaki hitabın dünyada değil, ahirette olacağını söyler. Yani hesap zamanı geldiğinde cinler ve insanlar kaçmaya çalışacak ama buna güç yetiremeyeceklerdir.[3]

Netice olarak ayet-i kerimenin muhtemel birçok manasının bulunduğunu fakat hiçbirinin uzaya çıkmanın imkânı ile alakası olmadığını görmekteyiz.


[1] Muhammed Senaullah el-Mazharî, et-Tefsîru’l-Mazharî, Mektebetü’r-Rüşdiyye, 9/152.

[2] Kâdî Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Dâru İhyai’t-Türas el-Arabî, Beyrut, 5/173.

[3] Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Dâru İhyai’t-Türas el-Arabî, Beyrut, 29/361.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu