HaberlerKitaplar

Telif ve Araştırma Merkezi’nden Yeni Eser: es-Sekînetü’l-Hâbita

es-Sekînetü’l-Hâbita

fî Edilleti Cevâzi’t-Tevessüli ve’l-İstigâseti ve’t-Teberrüki ve’r-Râbıta

Bismillah elhamdülillah essalatü vesselamü ala rasulillah…

Ehl-i sünnetin tarih boyunca ittifak ettiği birçok mesele bulunmaktadır. Hiç şüphesiz zât ile tevessülün cevaziyeti de bunlardan birisidir.

İbn Teymiyye’ye kadar cevaziyetini inkâr edene rastlamadığımız zât ile tevessülün inkârı ne yazık ki günümüzde Vehhâbilerin yaygın propagandalarından biri haline gelmiş ve bazı Müslümanların kafa karışıklığı yaşamasına sebebiyet vermiştir. İş öyle bir raddeye varmıştır ki zât ile tevessülü caiz gören kimseler bidat ehli kabul edilmeye çalışılmış hatta bazen de tekfir edilmiştir.

Tevessül meselesi ile ilgili olan İstiğâse, Teberrük ve Râbıta gibi konular da elbette bu propagandadan nasibini almıştır.

Ehl-i sünnet akidesi ile mayalanmış ülkemizde bu konulara karşı insanların mesafeli durmaya başlıyor oluşu bizi bu alanda hakikati izhar etmek maksadıyla çalışma yapmaya sevk etmiştir.

Çalışmamızı Arapça olarak hazırlamamızın sebebi ise yeni yetişen talebelerimizin bu alanda daha donanımlı olmasını sağlamaktır. Bu sebeple eseri ders kitabı mahiyetinde hazırlamaya gayret gösterdik.

es-Sekînetu’l-Hâbita ismini verdiğimiz bu kitap, temelde Tevessül, İstiğâse, Teberrük ve Râbıta konularını ele almıştır. İlgili meselelerin ispatı ile alakalı deliller titizlikle toplanmış, yüz yetmişten fazla kaynağa müracaat edilmiştir.

Eserde her bir ana başlık “tarif, deliller ve şüphelere cevaplar” şeklinde üç ara başlığa bölünmüş olup mürettep bir şekilde olmasına önem gösterilmiştir.

Eserin Konu Başlıkları

Eserimizin konu başlıklarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Mukaddime
 1. Tevessül
 • Tevessülün Tarifi ve Kısımları
 • Hanbelîler Tevessülü İnkâr mı Etmektedirler?
 • İbn Teymiyye Dışında Ulemadan Tevessülü İnkâr Eden Var Mıdır?
 • Zat ile Tevessülün Caiz Olduğunun Delilleri
 • Ayetler, Hadisler, Sened ve Metin Açısından Hadislerin İncelenmesi
 • Tevessül Sadedinde Ortaya Atılan Şüphelere Cevaplar
 • Hanefilere Göre Tevessül Mekruh Mudur?
 1. İstiğase
 • İstiğâsenin Tarifi
 • İstiğâse Hakkında Delil ve Şüphelere Geçmeden Bilinmesi Gereken Mukaddimeler;
 • Velâyet ve Kısımları
 • Evliyânın Tasarrufu Meselesi
 • Ölülerin İçinde Bulunduğu Hayâtın Türü
 • Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün müdür?
 • Kutuplar, Evdâl ve Nücebâ Kulların Mevcudiyetlerinin Delilleri
 • İstiğâsenin Caiz Olduğunun Delilleri (Hadisler ve İncelemeleri)
 • İstiğâseye Dair Ortaya Atılan Şüphelere Cevaplar
 1. Teberrük
 • Teberrükün Lügavî ve Istılâhî Tarifi
 • Teberrükün Caiz Olduğunun Delilleri (Ayetler, Hadisler ve Ulemanın Ameli)
 • Teberrük Bağlamında Ortaya Atılan Şüphelere Cevaplar
 1. Rabıta
 • Rabıtanın Lügat ve Tasavvuf Istılahında Tarifi
 • Rabıtanın Caiz Olduğunun Delilleri (Ayetler, Hadisler ve Ulemanın Rabıta Hakkında Sözleri)
 • Rabıtaya Dair Getirilen Şüphelere Cevaplar
 • Rabıtanın Tarihi
 • Rabıtanın Hint Kültüründen Gelip Gelmediği Meselesi
 • Hâtime

Tarif kısmında konunun lügavî ve ıstılâhî tanımı yapılıp, deliller bölümünde ayet ve hadisler tek tek ele alınır.

“Vechü’d-Delâle”

Diyebiliriz ki kitabımızı diğer eserlerden ayıran hususlardan biri de “vechu’d-delale” kısmıdır. Şöyle ki delilleri zikredip bırakmak yerine delillerin hangi açıdan delil olduğunu da göstermeye çalıştık.

Eğer delilimiz ayet ise ibare açısından ayetin başka manalara ihtimali olup olmadığını inceledik. Bununla birlikte ayetin tefsiri hakkında sahabe ve tabiin başta olmak üzere ulemanın yaptığı yorumları gösterdik. Eğer delilimiz hadis ise sıhhat ve mana açısından onu tetkik etmeye çalıştık.

Neredeyse her delilde de ilgili delilin mesned olması hakkında getirilen şüphelere cevap verdiğimiz, üçüncü başlıktan farklı “şüphelere cevap” bölümleri mevcuttur. Yani kitapta hem genel olarak “konuya dair getirilen şüpheler”, hem de bizim o konuya dair getirdiğimiz “delillere dair getirilen şüpheler”e yer verilmiştir.

Kitabımız bu iki tür şüpheyi de bertaraf etmeyi menhec olarak takip etmektedir. Bunların dışında eserde istitradî bazı konuların işlendiği küçük başlıklar görmek de mümkündür.

Projenin Durumu

Çalışmamız inşallah kısa bir süre sonra Siraç Yayınevi tarafından yayınlanıp ilim talebelerinin istifadesine sunulacaktır. Gayret bizden, tevfik ise yüce Allah’tandır.

Velhamdülillahi Rabbi’l-Âlemîn

İsmailağa Telif ve Araştırma Merkezi – Kelam Şubesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. turkcesı acaba gelırmı vehhabılere karsı elımızde Seyyıd Hosafcı Hocamızın Ve Ismılaga yayınevının muhtasar kıtabta nbaska bısey yok bu kıtap daha kapsamlı ve oz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu